Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego KRAINA FARB

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.       HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2.           KLIENT– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3.           KODEKS CYWILNY– ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16,poz. 93 ze zm.).

1.4.           KONSUMENT– osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie. Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5.           KONTO (KONTO KLIENTA)– pod strona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klient a w Sklepie internetowym.

1.6.           PRODUKT– rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7.           REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8.           REJESTRACJA –jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9.           SKLEP INTERNETOWY (SKLEP)–sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem http://krainafarbcompl.shoparena.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10.       SPRZEDAWCA – Kraina Farb Magdalena Mich prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kraina Farb, działalność : ul. Łużycka 73c, 30-693 Kraków wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 693-194-56-40, REGON 122609330, adres poczty elektronicznej: krainafarb@interia.pl, numer telefonu: (+48) 662-152-925(opłata jak za połączenie  standardowe -wg. cennika właściwego operatora).

1.11.       STRONA– Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12.       UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA)–umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeks u cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13.       USŁUGAELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14.       USŁUGODAWCA– Kraina Farb Magdalena Mich prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kraina Farb, działalność : ul. Łużycka 73c, 30-693 Kraków wpisany do Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez  ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 693-194-56-40, REGON 122609330, adres poczty elektronicznej: krainafarb@interia.pl, numer telefonu: (+48) 662-152-925(opłata jak za połączenie standardowe -wg. cennika właściwego operatora).

1.15.       ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do     zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

2.          POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1.   Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2.   Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3.   Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4.   Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

Imię i nazwisko (nazwa): Kraina Farb Magdalena Mich

Adres zamieszkania/prowadzenia działalności /siedziby : Ul. Łużycka 73c, 30-693 Kraków

NIP : 683-194-56-40

REGON : 122609330

Adres poczty elektronicznej: krainafarb@interia.pl

Adres strony internetowej : www.krainafarb.com.pl

Numer telefonu: 662-152-925 (opłata za połączenie standardowe – wg. Cennika właściwego operatora.

2.5.   Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.5.1.    Konto Klienta w Sklepie internetowym;

2.5.1.    Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie   internetowym

2.6.   Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym  posługuje się Usługodawca:

2.6.1.  Komputer z dostępem do Internetu;

2.6.2.  Dostęp do poczty elektronicznej.

2.6.3.  Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

2.6.4.  Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

3.1.   Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.2.   Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.3.   Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.4.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej

3.5.   Zakupów w sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Utworzenie i posiadanie Konta Klienta jest bezpłatne jednak obowiązkowe.

3.6.   Wszystkie towary znajdujące w ofercie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancje producenta, chyba że z treści oferty wynika inaczej.

 

3.          ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

3.1.   W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2.   Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3.   Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.3.1.1.         Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

3.3.2.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.4.   Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5.   Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia

3.6.   Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.6.1.    Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług i elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.6.2.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

3.6.3.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.6.4.    Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron

 

4.          WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

4.1.   Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2.   Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które –jeżeli występują –są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy”.

4.3.   Kraina Farb zastrzega, iż asortyment oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie od chwili zawarcia umowy. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumienia się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep i decyduje o chwili zawarcia umowy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta. Niezależnie od powyższego, w razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji zamówienia.

4.4.   W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.5.   Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola  „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE„.

4.6.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie(1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz(2)przyjmuje Zamówienie do realizacji –w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7.   W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza –do momentu złożenia Zamówienia –Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

4.8.   Zamówienie nie potwierdzone przez pracownika uznaje się jako weryfikowane.

4.9.   Zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych, niepełnych lub budzących podejrzenia.

4.10.    Zamówienie można składać każdego dnia bez względu na porę elektronicznie. Zamówienie złożone w dni powszednie po godz. 14:00, rozpatrywane będą w dniu następnym.

4.11.    Dokonywanie zamówienia i dostarczenia towaru poprzez Sklep jest ważne tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4.12.    Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zakupu w rozumieniu kodeksu cywilnego.

4.13.    W razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji zamówienia.

4.14.    Złożenie zamówienia w sklepie internetowym wymaga uprzedniego udzielenia zgodny na przechowywanie i przetwarzanie przez SPRZEDAWCĘ danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1007r. o ochronie danych osobowych (j.t DZ.U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z póżn. zmianami)

4.15.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia ( niezależnie od statusu zamówienia) z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną.

4.16.   Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostępność i oferta ceowa prezentowana na stronach Sklepu była aktualna, a prezentowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku dokonania zmiany ceny towaru przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego zamówienia lub też czasowej niedostępności zamówionego towaru, sklep niezwłocznie poinformuje o tyk Klienta, który ma prawo w takiej sytuacji do odstąpienia od zamówienia.

4.17.    Wszelkie opisy towarów zamieszczonych na naszej stronie sklepu pochodzą ze stron producentów i są ich własnością. W przypadku niezgodności opisu, prosimy o poinformowanie nas o takim fakcie.

4.18.    W przypadku anulowania zamówienia przez sklep lub klienta, zwrot należności nastąpi zgodnie z fakturą korektą.

 

5.          Dostawa

 

5.1.   W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana w terminie od 24h na towary dostępne na magazynie do 30 dni roboczych (w którym została zawarta Umowa sprzedaży) w przypadku towaru zamawianego u dostawców, zastrzegamy sobie prawo wydłużenia czasu zgodnie z informacją uzyskaną od producenta ze względu na czas jaki jest wymagany na produkcje. Jak również w przypadku braku dostępności, błędnego opisu, zdjęcia, ceny po uprzednim poinformowaniu klienta zamówienie może zostać anulowane. Jednak większość towarów jest wysyłana w ciągu trzech dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie lub dwa dni od daty złożenia zamówienia jeżeli przesyłka jest za pobraniem.

5.2.   W przypadku większych zamówień Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyłki będzie liczony jak za jedno zamówienie.

5.3.   Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta

5.3.1.    transportem własnym;

5.3.2.    za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia;

5.4.   Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.5.   Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce  „Koszty dostawy” .

 

6.          PŁATNOŚCI

 

6.1.   Klient ma prawo wyboru sposobu dostawy oraz metod płatności zgodnie ze wskazówkami dokonanymi w formularzu zamieniania. Domyślny, standartowym sposobem dostawy jest dostawa do punktu odbioru Kraków który według cennika wynosi 0zł, domyślną formą płatności jest gotówka przy odbiorze osobistym. Każda inna forma dostawy czy do punktu odbioru czy wysyłka z uwagi na udział firm trzecich jest traktowana jako niestandardowa zgodnie z art. 13 ust 1 Nowej Dyrektywy o sprzedaży na odległość.

6.2.   Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.2.1.    Za pobraniem;

6.2.2.    Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

6.2.3.    Płatności elektroniczne

6.3.   W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

6.4.   W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

7.          PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

7.1.   Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Kraina Farb, Ul. Łużycka 73c , 30-693 Kraków,

7.2.   Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

7.3.   W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach  zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

7.4.   Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

7.5.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2) dotyczących zamówień towaru na specjale zamówienie, specjalne zamówienie jest każdy produkt którego dostępność jest powyżej 4dni bądź produkty barwione na zamówienie.

 

8.          TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

8.1.   Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.

8.1.1.    Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.1.2.    Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Kraina Farb, Ul. Łużycka 73c, 30-693 Kraków, lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres krainafarb@interia.pl

8.1.3.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

8.1.4.    Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.2.   Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej. oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego

8.2.1.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres Kraina Farb, Ul. Łużycka 73c, 30-693 Kraków, lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres krainafarb@interia.pl.

8.2.2.    Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych –ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.2.3.    Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14dni.

8.2.4.    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

9.          DANE OSOBOWE

 

9.1.   Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Magdalena Mich prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kraina Farb Magdalena Mich (adres prowadzenia działalności: Ul. Walerego Sławka 7, 30-633 Kraków) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP683-194-56-40, REGON 122609330, adres poczty elektronicznej: krainafarb@interia.pl.

9.2.   Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

9.3.   Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

9.4.   Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 

10.     POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

10.1.   Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.2.1.       Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

10.3.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podnia przyczyny. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone wart. 384Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy

10.4.   Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://krainafarbcompl.shoparena.pl/regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

10.5.   Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1)  Udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych pkt. 10.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek [...]np. dowodu zakupu, specyfikacji Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.

10.6.   Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają oddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl